Gemensam inriktning (S) (V) (C) – 37 punkter 2022-2026.

Detta är den gemensamma inriktningen för den politiska majoriteten i Sundsvalls kommun under mandatperioden 2022-2026. De punkter som listas nedan är de punkter som vi enats om att arbeta för utöver de satsningar och den inriktning som finns i den gemensamma mål- och resursplan för 2023-2024 med plan för 2025-2026 som presenterades i juni 2022.

5000 nya jobb

 1. I samband med att Sundsvall firar 400 år vill vi genomföra en omfattande framtidsspaning tillsammans med näringsliv och föreningsliv där vi tillsammans pekar ut Sundsvalls riktning fram till 2050
 2. Kommunens näringslivs- och tillväxtarbete samlas under kommunstyrelsen och Näringslivsbolaget avvecklas i samband med bolagsstämman 2023
 1. I samarbete med näringsliv, Mittuniversitet och Studentkåren ska Sundsvall stärkas som studentstad
 2. Näringslivspolitiska programmet ska revideras
 3. Fortsätta utveckla vuxenutbildningen och arbetsmarknadstorget
 4. Stärka samarbetet mellan vuxenutbildning, gymnasieutbildningar och näringsliv. Utbildningsutbudet ska genom bland annat lärlingsutbildningar och förbättrad matchning gentemot arbetsmarknadens behov bidra till Sundsvalls väg framåt 
 1. Vi vill se ökat byggande i våra kommundelar och Mitthem ska vara mer proaktiv där behovet finns men marknaden inte löser det.
 2. Skönhetsrådet avvecklas
 3. Ett helhetsgrepp behöver tas över torget och området mellan Kulturmagasinet och Selångersån. Vi har en unik möjlighet att förstärka stadens attraktivitet som besöksmål.
 4. Upprustning av Selångersån väster om Åkroken ska genomföras och investeringsmedel avsättas
 5. Stimulera fler tillgängliga pop-up-aktiviteter för att göra staden levande

Klimatneutral kommun

 1. För att uppnå målet att bli klimatneutrala 2030 behöver vi aktivt arbeta med de prioriterade fokusområdena i klimat- och energiplanen. I varje beslut ska hänsyn tas till klimatet och hänsyn till vad som blir bäst på kort och på lång sikt ska vägas in. Det behöver göras av både förvaltningarna och politiken och därför behöver kompetensen på området stärkas.
 2. Fortsatt fossilfri kollektivtrafik
 1. Kollektivtrafikens konkurrenskraft behöver stärkas och vi vill därför utreda vilka vägar i Sundsvall som skulle vara lämpliga att förses med bussfiler.
 2. Ett uppsökande arbete ska ske mot större arbetsplatser i syfte att bussen ska blir första valet för Sundsvallsborna. I det arbetet behöver vi titta på turtäthet, tillgänglighet och pris, men också hur vi når ut med information om t.ex. pendlarparkeringar och hur vi kan möjliggöra för fler bilpooler.
 3. Ny vindkraft i Sundsvall

En fortsatt utbyggnad av vindkraft i Sundsvall är en självklar del i den gröna omställningen till ett klimatneutralt Sundsvall 2030. Det är dock viktigt att utbyggnaden sker med stor hänsyn till natur- och kulturvärden, rekreation, turism och inte minst de som bor i närheten av vindkraftsverken.

 1. Genom att kommunkoncernen där så är möjligt och effektivt ur energisynpunkt skyndsamt installera solceller bidrar Sundsvall på ett bra sätt till den gröna elproduktionen samtidigt som vi blir mindre sårbara för förändringar i elpriser.
 2. Blågrön infrastruktur

Sundsvall behöver en blågrön infrastruktur för en hållbar klimatanpassning av vår stad. Integrering av blågrön infrastruktur, t.ex. regnbäddar, dagvattendammar, parker, gatuträd, gröna tak och fasader, i den fysiska stadsplaneringen är en lösning för att hantera effekterna av ett förändrat klimat så som ökad temperatur och ökad nederbörd och samtidigt gynna den biologiska mångfalden i stadsmiljön.

Ett Sundsvall som håller ihop

19. Mer pengar ska gå till de elever som har störst behov

En ny resursfördelningsmodell ska tas fram för grundskolan där de enskilda elevernas förutsättningar ska vara mer styrande. En större del av skolpengen ska omfördelas utifrån elevernas socioekonomi och fler kriterier för omfördelning ska prövas i framtagandet. En socioekonomisk viktad resursfördelning ska införas inom förskola, fritidshem och gymnasieskolan.

20. Öka andelen elever som väljer den kommunala skolan och öka den kommunala skolans attraktivitet genom att synliggöra och profilera den kommunala skolan

Införa en målsättning i barn- och utbildningsnämndens verksamhet om att öka andelen elever i den kommunala skolan för att främja en kulturförändring inom organisationen. Kommunikationen med vårdnadshavare och samarbetet mellan förskolan och skolan ska förbättras.

21. Utreda hur ett gymnasieprogram för elever med NPF-diagnos kan utformas

22. Förstärkt läsgaranti

Lovskola på lågstadiet

Alla skolor ska jobba med intensivläsning

Utveckla fritids genom bland annat ett särskilt uppdrag om att jobba med att främja läsning

23. Nollvision mot problematisk skolfrånvaro

Alla skolor ska arbeta med en närvarokultur

Fler skolkuratorer anställs och kuratorerna får ett samordnande ansvar för arbetet med skolnärvaro, närvarokultur och elever med hög frånvaro på sin skola

en stödfunktion inom socialtjänsten som föräldrar till hemmasittare kan vända sig till, även om man inte har andra insatser från socialtjänsten, inrättas.

 1. Stärka barnens rätt till förskola, till exempel genom att arbeta för utökad vistelsetid för barn till arbetssökande
 2. Se över möjligheten att införa gratis mensskydd i skolan
 1. Förutsättningslöst utreda gemensam bostadskö i Sundsvall.
 2. En förutsättningslös utredning för att se över möjligheten att ställa sociala och klimatmässiga krav i samband med markupplåtelse.
 3. Slink In fortsätter att utvecklas som lågtröskelverksamhet, i kombination med motiverande och uppsökande insatser, och kommunens arbete med skademinimering stärks. En handlingsplan med syfte att minska narkotikadödligheten tas fram tillsammans med Region Västernorrland
 1. Främja fler gratis eller subventionerade aktiviteter för barn och unga. Utreda möjligheten för barn och unga vars föräldrar får försörjningsstöd, att få ersättning för föreningsaktiviteter och föreningsmedlemskap.

En robust kommun

30. Stärka den medicinska kompetensen i äldreomsorgen

Öka andelen undersköterskor, renodla undersköterskans roll och förstärka sjuksköterskornas samordnade roll för den medicinska kompetensen på boendena. En särskilt ansvarig sjuksköterska för demens och geriatrik tillsätts, som bland annat får till uppdrag att ansvara för kontinuerlig kompetensutveckling av såväl omvårdnadspersonal som sjuksköterskor.

31. Inrätta omsorgsteam i hemtjänsten

Skapa team runt den enskilda äldre av olika professioner, t.ex. undersköterskor, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Andelen undersköterskor ska öka och personal som idag arbetar i hemtjänsten och inte är undersköterskor ska erbjudas validering. Biståndshandläggare har en viktig roll och ska, som huvudregel, erbjuda hembesök hos omsorgstagare i samband med uppföljningar. 

32. Fler utförare som producerar och levererar mat inom hemtjänsten

Det är viktigt att våra äldre får möjlighet att välja vem som producerar och levererar mat till dem. Vi vill att restauranger och andra leverantörer ska kunna erbjuda en god, näringsriktig och vällagad mat till samma villkor som för kommunens matleveranser till de äldre.

33. Stärka LOV inom hemtjänsten i hela kommunen

Vi vill se över ersättningssystemet så att fler aktörer kan etablera sig och erbjuda hemtjänst i hela kommunen.

34. En effektiv kommun

Sundsvalls kommun behöver effektivisera sina stödjande verksamheter och detta kan göras med en konkurrensprövning. En utgångspunkt med konkurrensprövning ska vara att tjänster som marknaden kan tillhandahålla till ett lägre eller motsvarande pris eller till en högre kvalitetsnivå ska konkurrensutsättas. Samma krav som ställs på kommunens egna verksamheter ska ställas på alternativa utförare.

 1. Tidigare överenskommelse om upphandling enligt LOV istället för LOU inom HVB för vuxna ska genomföras
 2. Mål om 90% tillsvidareanställningar i kommunal verksamhet
 3. Säkerställa att 6:2 modellen inom socialtjänstens myndighetsutövning erbjuds enligt den ursprungliga intentionen
facebook Twitter Email