5000 nya jobb till 2030

Inget är så grundläggande som att ha ett jobb att gå till. Genom lön och möjlighet till egen försörjning ökar din frihet. Genom skatten på din lön är du med och bidrar till välfärden. Möjlighet till jobb är en förutsättning för att vi ska fortsätta utvecklas, både som individer men också som samhälle. Våra idéer och vår politik bygger på ett samhällskontrakt om att alla är med och bidrar. Alla som kan arbeta ska arbeta. Den som saknar arbete ska därför möta en tydlig förväntan men också många och goda möjligheter att komma i arbete.
Du som vill ska kunna byta riktning i ditt yrkesliv och ha flera chanser att kunna utbilda dig och skaffa jobb. För att möjliggöra ett livslångt lärande och för att säkerställa kompetens i kommunen behöver Mittuniversitetet utöka antalet campusförlagda utbildningar.
Politiken skapar inga jobb men vi ska skapa förutsättningar för fler jobb. Både genom fler etableringar men också skapa förutsättningar för befintliga företag att växa och utvecklas. Ett av de största tillväxthindren idag är tillgången till verksamhetsmark, så därför kommer vi under kommande mandatperiod arbeta för att få fram mer mark till det ändamålet.
Det ska vara lätt att starta och driva företag i Sundsvall och ett gott företagsklimat med goda och fungerande relationer mellan det offentliga och privata gör att etablerade företag mår bra och underlättar nya att växa. Kommunens myndighetsutövning ska vara serviceinriktad och lösningsfokuserad samt ske i dialog med företagen.
Vi vill se schyssta villkor på arbetsmarknaden. Du ska ha trygga anställningsvillkor och en inkomst som leder till en pension att leva på när den dagen kommer. Våra gemensamma resurser ska aldrig bidra till arbetslivskriminalitet, dumpade löner och dåliga arbetsförhållanden för dig som jobbar. Därför ska krav på villkor och löner enligt kollektivavtal ställas i offentliga upphandlingar. Ingen ska bli utnyttjad på arbetsmarknaden och kompetensgapet som finns där idag måste stängas. Svenska löner och villkor ska gälla på svensk arbetsmarknad.
Infrastruktur, såväl väg, järnväg och bredband, är en annan viktigt förutsättning för fler jobb. Lyckas vi pressa restiden en timme Sundsvall-Gävle, två timmar Sundsvall-Stockholm, så skapar vi helt andra förutsättningar för vår kommun att växa. Dubbelspår Ostkustbanan har därför högsta prioritet och vi kommer driva ett aktivt påverkansarbete för att få sträckan fullt ut finansierad. Parallellt med det vill vi skapa bättre pendlingsmöjligheter i östvästlig riktning.
Sundsvall, tillsammans med våra grannkommuner, vill vara en del av den nyindustrialisering som nu sker i Norra Sverige. God tillgång till grön energi, bra geografiskt läge och tillgänglig mark ger goda förutsättningar för att vi ska ligga i framkant och konkurrera om klimatsmarta industrijobb.

Därför vill vi socialdemokrater arbeta för att:
• Vi får en större industrietablering i Sundsvallsregionen.
• Ta fram färdiga detaljplaner för verksamhetsmark.
• Prioritera företag i myndighetsutövning och utveckla vårt företagsklimat, korta handläggningstider och säkerställa en god service.
• Stärka banden med näringslivet med syfte att fler studenter stannar i Sundsvall efter avslutade universitetsstudier.
• Skapa 1000 fler campusbundna utbildningsplatser till Mittuniversitetet i Sundsvall.
• Sundsvalls arbetsmarknad präglas av schyssta villkor där ordning och reda får råda.
• En utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan blir verklighet.
• Investeringar i trafiksäkerhet går före generella hastighetssänkningar.

facebook Twitter Email