En aktiv bostadspolitik

Att ha någonstans att bo är en social rättighet och att ha ett eget hem är en trygghet i livet. Sundsvall behöver fortsätta bygga bostäder och det behöver byggas bostäder för olika behov, och olika skeden i livet. Målsättningen ska vara goda bostäder åt alla – inte en marknad som fungerar för några. Därför behövs en stark allmännytta, en fortsatt byggnation av hyresrätter och en samhällsplanering där vi möjliggör blandade bostadsområden med villor, radhus och flerfamiljshus som bryter bostadssegregationen. För att motverka bostadssegregation behövs också en aktiv bostadspolitik med åtgärder för att fler ska ta sig in på bostadsmarknaden. Vi behöver skapa modeller som främjar nyproduktion av hyresrätter till rimliga hyreskostnader och vi behöver olika typer av upplåtelseformer.
En förutsättning om vi ska bli fler kommuninnevånare är att vi ökar antalet bostäder. Norra kajen, Haga, Njurundabommen och området kring universitetet är några av de områden där vi ser hur nya bostäder ta form. Vi tar också tillvara på Sundsvalls vattennära läge och bygger attraktiva bostäder efter kajerna. Vi vill att alla våra bostadsområden ska vara en trygg plats där man känner sig hemma oberoende av ålder, samhällsklass eller bakgrund. Det ska finnas mötesplatser där det sociala livet får stå i centrum. Kultur, idrott, lekplatser, träffpunkter och grönområden ska finnas i nära och goda kommunikationer för att ta sig till jobb, skola och fritid kompletterar och bidrar till det goda livet.
Sundsvall erbjuder bostadsgaranti till de som flyttat hit för att studera på Mittuniversitetet. Den möjligheten vill vi utveckla till att omfatta fler.

Därför vill vi socialdemokrater arbeta för att:
• Det ska finnas planlagd mark för såväl enfamiljshus som flerfamiljshus i alla kommundelar.
• Skapa integrerade bostadsområden genom blandad bebyggelse och blandade upplåtelseformer.
• Utöka bostadsgarantin för studenter så att den även innefattar de som studerar inom yrkesvux.
• Korta handläggningstiden för detaljplanarbete.
• Planera för minst 150 villatomter per år, i hela kommunen.
• Verka för fler trygghetsbostäder inom kommunen.
• Skapa modeller som möjliggör för nyproduktion av hyresrätter till rimliga hyreskostnader
• Med hänsyn till vår natur och biologiska mångfald, röja sly och tillgängliggöra stränder och utsikt för sundsvallsborna.

facebook Twitter Email