En vård och omsorg av hög kvalitet

Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet, val av boendeform eller att i större utsträckning kunna få påverka vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.
Istället för marknadsstyrning, vinstjakt och privatiseringar vill vi fokusera på att höja kvaliteten. För att möta en större grupp demenssjuka behöver korttidsplatser, avlastningsplatser och boendeplatser för yngre dementa öka. Vården och omsorgen behöver anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. Kontinuiteten inom såväl hemtjänst som äldreboende behöver förbättras och hemtjänsten måste ges rätt förutsättningar för att kunna möta vård- och omsorgstagare med större behov bland annat genom att öka den medicinska kompetensen kring äldres sjukdomar.
Fler behöver vilja bli välfärdsarbetare. För det krävs bättre arbetsvillkor, tryggare anställningar och bättre arbetsmiljö. Arbetet med att fasa ut delade turerna ska fullföljas och vi vill erbjuda personalen i vård och omsorg fria arbetsskor. Fler ska ha möjlighet att studera till undersköterska och andra välfärdsyrken på arbetstid. Personal som arbetar i Sundsvalls kommuns vård och omsorg ska ha tillräckliga språkkunskaper.
Sundsvall behöver varierande boendeformer för äldre. Vi vill se fler äldreboendeplatser för de som är i behov av dygnet runt-vård, trygghetsboenden för de som är pigg nog att bo hemma med eller utan hemtjänst och vi vill också testa boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende.
För dig som arbetat ett helt liv ska ålderdomen vara trygg. Du ska kunna få stöd och hjälp att bibehålla en god hälsa långt upp i åren.
För att motverka äldres ensamhet behöver vi fortsätta utöka antalet träffpunkter och skapa fler aktiviteter både för de som bor på äldreboende och de som bor i eget hem. En mångfald av aktiviteter, i både samarbete med civilsamhälle och volontärer, och genom äldreomsorgens personal, bidrar till ökad livskvalitet och minskad ensamhet. Vi vill fortsätta utveckla den uppsökande verksamheten mot äldre i Sundsvall.
Personer som lever med funktionsvariationer och som har behov av stöd och omsorg ska känna sig trygga med att få det stöd de behöver för att leva ett gott och rikt liv. Köerna till daglig verksamhet och olika boendeformer ska kortas. Dagliga verksamheter ska utvecklas och arbetsuppgifterna ska individanpassas.

Därför vill vi socialdemokrater arbeta för att:
• Öka antalet äldreboendeplatser, korttidsplatser, avlastningsplatser samt boendeplatser för att möta framtidens behov.
• Förbättra kontinuiteten både på äldreboende och i hemtjänsten
• Fullfölja arbetet med avskaffandet av de delade turerna.
• Införa fria arbetsskor till personalen.
• Fortsätta utveckla möjligheterna att utbilda sig till undersköterska på arbetstid
• Fler aktiviteter för äldre oavsett om de bor på särskilt boende eller i hemmet ska erbjudas.
• Skapa fler mötesplatser för äldre och öppna fler Träffpunkter.
• Insatserna inom äldreomsorgen ska anpassas utifrån individens behov och förutsättningar där individens inflytande och delaktighet ska öka.
• Utveckla den dagliga verksamheten för personer med funktionsvariation med anpassade och meningsfulla uppgifter.
• Införa hälsosamtal från 75 år.

facebook Twitter Email