Ett Sundsvall som håller ihop är tryggare

Ett samhälle som dras isär föds klyftor och konflikter. Vi kan inte acceptera en samhällsutveckling där vissa lämnas utanför. När det går bra för Sverige och Sundsvall ska det märkas för alla, inte bara för några få. Därför är en aktiv fördelningspolitik för ett jämlikt och jämställt samhälle centralt för oss socialdemokrater.

Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Kriminalitet och brottslighet begränsar människors frihet och skapar otrygghet. Vi ska arbeta tillsammans för att minska klyftorna. Segregationen ska brytas, brottsligheten ska minska och sammanhållningen ska öka. De sociala skillnaderna mellan bostadsområden måste minska. Vi behöver fler poliser och ökad samverkan mellan kommunen och polismyndigheten dels för att bekämpa och förebygga brott och dels för att öka tryggheten.  Även socialtjänstens förebyggande arbete behöver bli mer närvarande i bostadsområdena. Stora klassklyftor skapar en misstro mot hela samhället och kan leda människor till kriminella banor.

Arbetet med sociala investeringar ska fortsätta och utvecklas. För att öka tryggheten och förebygga brott behöver vi också fortsätta att bygga trygga offentliga miljöer, exempelvis genom gatubelysning samt medveten och jämställd samhällsplanering.

Mäns våld mot kvinnor är den yttersta avarten av det ojämställda samhället. Stödet till våldsutsatta ska finnas nära och vara tryggt och professionellt. Både kommunen och föreningar arbetar på olika sätt för att kvinnor och barn ska få stöd och hjälp att ta sig ur destruktiva livssituationer. Det är ett mycket viktigt arbete som behöver utvecklas. Förebyggande arbete för att motverka könsnormer och maktordning
behövs överallt där barn och unga finns. Vi måste arbeta tillsammans för att uppnå ett jämställt samhälle. För att skapa ett inkluderande samhälle måste människor med olika bakgrund mötas i sin vardag och utbyta erfarenheter. Ansvaret vilar både på individen och på samhället.

Etableringstakten för nyanlända i Sverige går åt rätt håll, men det tar fortfarande för lång tid att integreras i samhället.Att komma i arbete  och ha en egen försörjning är det enskilt viktigaste för lyckad integration, och nyckeln till arbetsmarknaden är språket. Sysselsättningen ökar i alla grupper men skillnaden mellan inrikes- och utrikesfödda är fortfarande för stor. Det är av stor vikt att nya sundsvallsbor så snart som möjligt kommer in på arbetsmarknaden. Vi vill satsa på svenska för invandrare, SFI, bland annat genom att kombinera utbildning med praktik. Att knyta arbetsmarknaden och näringslivet närmare SFI gör språkutvecklingen bättre och chanserna till jobb större. Utbildningen ska utformas utifrån varje persons förutsättningar och kompetensområden.

Arbetslösheten bland utrikesfödda kvinnor är högre än hos män. För att minska denna skillnad ska även föräldralediga läsa SFI. För att kunna påbörja integrationen redan innan personer fått uppehållstillstånd behövs mötesplatser för de asylsökande. Inom den ideella och den
idéburna sektorn finns många engagerade som på olika sätt jobbar för att främja integrationen. Vi vill utveckla kommunens samverkan med dessa för att gemensamt ta ansvar för en ökad sammanhållning. Ett brett och aktivt kultur- och fritidsutbud i hela kommunen är nödvändigt för att Sundsvall ska kunna utvecklas och bli mer attraktivt. Föreningslivet är viktigt för allas möjligheter till en aktiv fritid, men även
för integrationen. Föräldrarnas ekonomiska situation ska inte påverka barnens rätt till en aktiv fritid.

Vi ska fortsätta ha höga ambitioner för föreningsbidragen, där barn- och ungdomsverksamhet är prioriterad. Det utjämnar skillnader och möjliggör för fler att kunna delta på lika villkor. Vi vill stärka föreningslivet och styra mer av anslagen till insatser för att stärka etableringen av nyanlända. Föreningsbidragen behöver utvecklas ytterligare för att ge föreningarna mer långsiktighet.

Vi vill arbeta för jämlika och jämställda möjligheter till idrottsutövande. Det framgångsrika konceptet med Sportoteket ska vidareutvecklas
så fler får möjlighet att delta i och prova på olika idrotter. För att skapa goda förutsättningar för föreningslivet och för att möjliggöra för fler barn och unga att idrotta vill vi att kommunen, i samverkan med föreningslivet, ska arbeta för att långsiktigt säkerställa en god tillgång till moderna och ändamålsenliga idrottslokaler i hela kommunen. Vi vill också värna kommundelsbaden då de är viktiga både för simkunnigheten och för barnens fritid.

Kultur är ett verktyg för människors personliga frihet, men det är också ett redskap för samhällsutveckling och kreativitet. Kultur ska vara en naturlig del i det socialdemokratiska välfärdsbygget. Alla barn har inte möjlighet att utöva eller ta del av kultur på sin fritid. Elever i Sundsvalls kommunala skolor ska därför garanteras minst en kulturupplevelse av professionella kulturutövare per termin. Vi vill se fler kultur och fritidsaktiviteter i kommunens bostadsområden, både genom föreningslivet och genom kommunens egna verksamheter. Vi vill bland annat utveckla bibliotekens roll som lokala kulturcentrum.

Sundsvall ska vara en idrottskommun med både bredd och spets. Precis som breddidrotten är en förutsättning för elitidrotten är elitidrotten viktig för att ha ett levande och brett idrottsutbud, särskilt bland barn och unga. Sundsvalls kommun ska tillsammans med näringslivet och föreningslivet arbeta för att hitta en mer långsiktig och stabil finansiering av såväl elitidrott som breddidrott i Sundsvall.

Socialdemokraterna i Sundsvall vill att
• Klyftorna minskar, segregationen bryts och tryggheten ökar genom att stärka socialtjänstens närvaro i bostadsområdena och samverka mer med polisen.

• Föräldralediga ska läsa SFI och verksamheten utvecklas för att öka kopplingen till arbetsmarknaden.

• Föreningsbidragen utvecklas för att garantera långsiktighet och särskilt stöd ges till föreningar som arbetar med integration.

• Fler kultur- och fritidsaktiviteter sker i Sundsvalls bostadsområden.

 

facebook Twitter Email