Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan

Svensk skola var en gång i tiden en av världens mest högpresterande och jämlika. Dit ska vi nå igen. Vi fortsätter att stå upp för en skola som ger alla barn de kunskaper de behöver och har rätt till. En jämlik skola är en förutsättning för ett jämlikt samhälle.
Skolornas drivkraft ska vara att förmedla kunskap och att varje elev utvecklas till kunniga, demokratiska och självständiga medborgare. Dagens marknadsstyrning leder istället till att elever reduceras till kunder, att lärarrollen devalveras och att betygsinflationen eskalerar. Vi vill att vinstuttag förbjuds i skolan och att den kommunala skolan kompenseras för det större ansvar som den har. Det kräver förändringar i lagstiftningen.
Vi vill ha ett rättvist skolval för alla. Elever ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever. Kötid ska inte få användas för urval av elever. Syskonförturen ska säkras så att familjer får en hållbar vardag.
Skolan i Sverige är ojämlik, så även i Sundsvall. Vi vill att resurserna ska fördelas så att skolor som har större utmaningar prioriteras. Genom att arbeta för att fler väljer den kommunala skolan skapar vi också bättre förutsättningar för en stabil ekonomi för den kommunala skolan. För att möjliggöra det behöver vi stärka den kommunala skolans attraktivitet och möjliggöra för fler skolor att profilera sig.
I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Förskolan är barnens första steg i det livslånga lärandet och där ska barnen mötas av en lärorik och stimulerande miljö. Vi vill fortsätta att investera i förskolor, både för att skapa moderna lärmiljöer för barnen och bättre arbetsmiljö för personalen. Alla barn ska få erbjudande att börja förskola, istället för som idag, ansöka om en plats. Vi vill att fler barn ska gå i förskolan och att rätten till tid i förskolan ska öka.
För att förbättra måluppfyllelsen krävs att vi satsar mer på de lägre årskurserna. Språkutveckling, läsning och förmågan att kunna kommunicera är avgörande för hur man kan tillgodogöra sig kunskaper i de högre åldrarna. Personalen ska ha god kunskap i hur man bemöter och stöttar elever med särskilda behov. Därför vill vi se en kompetenssatsning för personal som jobbar med barn med funktionsvariation under kommande mandatperiod. Studiero och trygghet är viktigt för att skapa bra förutsättningar för att lära sig. Elevhälsan behöver stärkas. Kommunen och regionen behöver därför samarbeta för att möta upp den växande psykiska ohälsan hos unga och säkerställa riktade satsningar för att bryta mönster hos den grupp som kallas hemmasittare.
Efter skolgången ska eleverna stå rustade att möta arbetsmarknaden eller vidare studier. För att eleverna ska kunna göra så välinformerade val som möjligt inför gymnasiet vill vi att studie- och yrkesvägledningen utvecklas i samarbete med arbetsmarknaden. Vi vill att gymnasiets utbud utformas utifrån arbetsmarknadens behov och att gymnasieprogrammens samarbete med olika branscher stärks. Det stärker programmens attraktivitet och ger eleverna bättre förutsättningar att ta steget ut på arbetsmarknaden.

Därför vill vi socialdemokrater arbeta för att:
• Förbjuda vinstuttag i skolan.
• Kompensera den kommunala skolan för det större ansvar som den har.
• Ett nytt resursfördelningssystem där behovet styr mer av resurserna införs.
• Öka andelen elever som väljer den kommunala skolan.
• Genomföra en kompetenssatsning i skolan för att möta barn med neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF).
• Automatisk erbjuda förskoleplats samma år som barnet fyller tre år samt att rätten till tid i förskolan ska öka.
• Öka elevhälsans tillgänglighet med fokus på hemmasittare och elever med psykisk ohälsa.
• Att stärka förebyggande och tidiga insatser vid psykisk ohälsa genom att utveckla Barn- och ungdomsentrén.
• Öka den kommunala skolans attraktivitet genom att synliggöra och profilera den kommunala skolan.
• Stärka gymnasiets yrkesprogram genom samarbete med fler branscher.
• Gemensam antagning i offentlig regi ska införas på alla skolor i Sundsvall.

facebook Twitter Email