Vi minskar klyftorna och bekämpar brottens orsaker

Du ska kunna lita på att samhället finns där när du behöver det, men du ska också kunna lita på att samhället gör sitt yttersta för att förebygga otrygghet och social utsatthet. Ökar jämlikheten ökar också tryggheten. Därför fortsätter vi att prioritera arbetet med att utjämna skillnader i levnadsvillkor och styra resurser till de bostadsområden som har störst utmaningar.
Om fler Sundsvallsbor går till jobbet kommer färre barn att växa upp under svåra ekonomiska förhållanden och tryggheten kommer att öka. Vi behöver knäcka långtidsarbetslösheten och då behöver fler få in en fot på arbetsmarknaden, gärna i kombination med utbildningsinsatser eller språkträning. För många unga är sommarjobbet det första steget in på arbetsmarknaden, därför vill vi erbjuda fler ungdomar sommarjobb. Vi vill att kommunen jobbar mer uppsökande mot privata företag och föreningsliv i syfte att fler delar av näringslivet ska ta emot personer som behöver arbetsträna och göra sin praktik. Arbetslösheten ska pressas tillbaka. Som ung i Sundsvall ska du skaffa gymnasieexamen och gå vidare till jobb eller högre utbildning. Kommer du från ett annat land och redan har yrkeskunskaper som efterfrågas då ska du lära dig svenska så fort det går så du kan ta ett av de lediga jobb som finns. Är du lite äldre och saknar rätt kunskaper kan du vända dig till vuxenutbildning alternativt börja med en subventionerad anställning och hjälpa till i vårt samhälle med uppgifter som annars inte blir utförda.
Missbruk och kriminalitet ska aldrig vara en del en ung människas vardag. Barn och unga som befinner sig i riskzon måste få stöd och hjälp tidigare än idag. Den första linjens socialtjänst, som vi infört den senaste mandatperioden, behöver fortsätta byggas ut. Vi vill att skolan, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet, den så kallade SSPF-modellen, ska arbeta i team runt individer med extra stort behov av stöd. I den har varje skola en kontaktperson hos socialtjänsten och fler fältassistenter, med fokus på gymnasieskolorna. Det kan bidra till att skapa tryggare miljöer och fånga upp ungdomar i rätt tid.
Vi vill minska användandet av narkotika bland sundsvallsbor. Narkotika förstör människors liv, och skapar grogrund för en typ av brottslighet som på allvar utmanar samhällets trygghet och gemenskap. Kommun, polis och näringsliv behöver utöka samarbetet för att stoppa narkotikaförsäljning i offentliga miljöer. För att fler ska komma ur sitt missbruk behöver individuella behandlingsmetoder i kommunal regi utvecklas och erbjudas. Hemlöshet är den yttersta formen av social utsatthet. Socialtjänsten ska jobba uppsökande, motiverande och stödjande i syfte att erbjuda individuella lösningar för att möjliggöra ett tryggt boende.
En bra kontakt mellan föräldrar, skola och elever är en avgörande faktor om eleverna ska ha möjlighet att klara skolgången. Särskilda resurser för att stärka föräldrakontakten görs i våra prioriterade bostadsområden. Civilsamhället behövs för att nå grupper som socialtjänsten inte når.
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska bekämpas med full kraft och den beslutade nollvisionen ska fortsätta omsättas i praktiken. Enklare kontaktvägar för människor som blivit utsatta för våld behövs. Civilsamhället måste ges långsiktiga förutsättningar att bidra i arbetet med att både skydda från våld och förebygga våld. Socialtjänsten ska både ges ett uppdrag och resurser att arbeta med våldsutövarna.
Den växande psykiska ohälsan riskerar att leda till stort lidande och stort utanförskap. Kommunen och regionen behöver kraftsamla för att hjälpa barn och unga i ett tidigt skede. Vi vill se över möjligheten att inrätta en familjecentral med fokus på psykisk ohälsa.

Därför vill vi socialdemokrater arbeta för att:
• Utveckla första linjens socialtjänst genom inrättande av team där skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet samarbetar, och att varje skola har en kontaktperson hos socialtjänsten.
• Stärka handledning, uppföljning och stöttning till företag och föreningsliv som skapar praktikplatser och extrajobb där individer som står långt ifrån arbetsmarknaden får möjlighet att utvecklas genom såväl språkträning som praktik.
• Avsätta resurser för aktiva åtgärder för att få arbetslösa i arbete enligt en så kallad kom-i-jobbmodell, där försörjningsstödet ersätts med ett riktigt arbete.
• Erbjuda fler platser inom vuxenutbildning och yrkesvux.
• Erbjuda 800 ungdomar sommarjobb.
• Tillsammans med regionen inrätta en familjecentral med fokus på psykisk ohälsa hos barn och unga.
• Utöka samarbetet mellan kommun, polis och näringsliv för att stoppa narkotikaförsäljning i offentliga miljöer.
• Omsätta nollvisionen mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i praktiken . Det gör vi bland annat genom enklare kontaktvägar för våldsutsatta och långsiktigt stöd till de delar av civilsamhället som i samarbete med myndigheter vill bidra till nollvisionen.

facebook Twitter Email