Ett Sundsvall som växer hållbart

Hållbarhet ska genomsyra all vår politik. Vi måste minska klyftorna i samhället och samtidigt komma tillrätta med klimatutmaningarna.  Samspelet mellan social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är ett måste. Det råder bostadsbrist i stora delar av landet och Sundsvall är inget undantag, även om byggtakten i kommunen har ökat de senaste åren. Ett eget hem innebär trygghet, men också en chans till självständighet och frihet. Bostadsbristen är ett samhällsproblem.

Vi vill fortsätta bygga bostäder i hela kommunen, både centralt och i kommundelarna, med särskilt fokus på mindre hyresrätter. Under mandatperioden vill vi påbörja bostadsbyggande i Njurunda och Matfors. Genom att planera byggbar mark för en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, flerfamiljshus och villatomter kan människor med olika förutsättningar bo i samma områden. Det är ett sätt att bryta segregationen. Vi vill också att kommunen ska arbeta för att hitta modeller för hur även de som står långt ifrån bostadsmarknaden ska ha möjlighet att bo i nyproducerade lägenheter.

Klimathotet är ett faktum och vi måste på alla sätt ta ansvar för ett mer hållbart samhälle. Därför ska vi fortsätta jobba aktivt med bland annat ambitiösa lokala klimatmål, en giftfri vardag och att sanera förorenade områden. Att bygga mer i trä är ett sätt att minska utsläppen, och kan dessutom bidra till fler arbetstillfällen regionalt. En minskning av miljö och klimatpåverkan behöver samtidigt kompletteras med en hållbar samhällsplanering som står rustad för de extrema väder som klimatförändringarna framkallar.

Fler behöver ges möjlighet att resa och arbetspendla hållbart. Kollektivtrafiken måste därför bli ett mer attraktivt alternativ genom mer fördelaktig prissättning och attraktiv linjedragning. Bussresor inom kommunen ska fortsatt vara billigare för de grupper som generellt sett har sämre förutsättningar att betala fullt pris, så som unga och äldre. Att förändra resvanor och attityder är ett långsiktigt arbete, och det kommer behövas flera insatser för en förändring. För att möjliggöra för boende i kommundelarna att i större utsträckning resa med buss och tåg vill vi upprätta pendlarparkeringar på alla serviceorter där även möjlighet till motorvärmare och laddning av elbil ska finnas. Vi vill också införa expressbussar som ska göra färre stopp och trafikera sträckor och tidpunkter med många resande, exempelvis mellan Alnö och centrum.

Trafiksäkerheten behöver ständigt förbättras och utvecklas. Att gå och cykla har många fördelar, både för individen och för samhället. Samtidigt är cyklister och fotgängare särskilt utsatta i trafiken. Trafiksäkerheten påverkar vår trygghet och hälsa.

Därför vill vi under mandatperioden förbättra och utveckla gång- och cykelvägar i hela kommunen, bland annat genom att knyta ihop befintliga sträckningar.

Våra utemiljöer ska inbjuda till aktivitet och vara en stimulerande plats för alla åldrar, både i kommundelarna och mer centralt. Det finns ett behov av upprustade lekparker och nya möjligheter till utomhusaktivitet, så som spontanidrottsplatser. Mer resurser ska satsas på att rusta upp och investera i lekparker och utomhusanläggningar i bostadsområden och kommundelar. Vad som ska göras ska bestämmas i samråd med de boendena i områdena.

Socialdemokraterna i Sundsvall vill att

• Fler hyresrätter byggs i hela kommunen och byggande i Njurunda och Matfors påbörjas.

• Bostadssegregationen bryts genom mer blandat boende och att fler ges möjlighet att bo i nyproducerade lägenheter.

• Sundsvall ska bli en klimatsmart kommun, fler ska kunna resa hållbart genom att göra kollektivtrafiken till ett mer prisvärt alternativ gentemot bilen och upprätta fler pendlarparkeringar med möjlighet till laddning av elbil.

• Lekparker och utemiljöer investeras i och rustas upp i våra bostadsområden och kommundelar, i dialog med närboende.

facebook Twitter Email