En jämlik klimatomställning som ger fler gröna jobb

Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera och ställa om till en fossilfri kommun. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Klimatförändringarna är vår tids stora utmaning. I det hållbara Sundsvall driver vi socialdemokrater på omställningen till gröna jobb.
Vi vill både ha en växande landsbygd och en modern stad. Då måste vi ha ett hållbart resande och klimatsmarta lösningar, såväl inom våra verksamheter som i samarbete med andra aktörer. Klimatomställningen är en del av vårt gemensamma samhällsbygge och kan inte reduceras till ett individuellt ansvar.
Sundsvall ska ha en kollektivtrafik som gör det möjligt att pendla till arbete och skola, både på landsbygden och i centrumområden. Hållbara transporter med liten klimatpåverkan är viktigt för såväl arbets- och skolpendling som för näringslivet. En utvecklad infrastruktur med järnväg, vägar och ladd-infrastruktur behövs för en hållbar tillväxt med fler arbetstillfällen. I Sundsvall ska det vara enkelt att gå, cykla och åka kollektivt.
Vi ska göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt och det ska vara lättare för människor att ta ett klimatansvar i sin egen vardag.
Det pågår en omfattande grön världsledande nyindustrialisering i Norrland kopplad till fossilfri produktion och elektrifiering. Tillväxt och klimatomställning står inte i konflikt med varandra utan detta är till gagn för både klimatomställningen och jobben. Vi tar hotet om ett förändrat klimat på största allvar och den gröna omställningen ger Sundsvall möjlighet att utvecklas med fler hållbara jobb. Sundsvall har som mål att vara en fossilfri kommunorganisation till 2030.
Genom att utveckla produktionen av förnybar energi skapar vi förutsättningar för ny elintensiv industri med liten klimatpåverkan.
Skogen, vårt gröna guld, spelar en central roll i klimatomställningen. Ett aktivt skogsbruk som är klimatsmart och miljömässigt hållbart, samtidigt som det skapar jobb och hållbar tillväxt bygger vår nya växande bioekonomi. Genom att till exempel prioritera trä som byggmaterial minskar vi klimatpåverkan samtidigt som vi skapar förutsättningar för fler arbetstillfällen i Sundsvallsregionen.

Därför vill vi socialdemokrater arbeta för att:
• Utöka antalet laddstolpar i kommunen.
• Underlätta för återvinning och återanvändning så vi får en mer hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi.
• Anlägga fler pendlarparkeringar.
• Göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för skolelever och arbetspendlare samt införa ett så kallat sommarkort för barn och unga med avgiftsfri kollektivtrafik under sommaren.
• Göra det enkelt och förmånligt för de som installerat solceller att sälja energiöverskott.
• För att möjliggöra samhällsutveckling, fortsätta bygga ut VA-nätet.
• Flerfamiljshus och offentliga lokaler byggs i trä. Bland annat genom att skapa tydliga incitament, till exempel utreda möjligheterna att rabattera bygglovskostnaden.
• Sundsvalls skolor och förskolor ska vara giftfria skolor.
• Ge incitament i upphandlingar som bidrar till klimatomställningen.

facebook Twitter Email